1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***

บรรยายเรื่องจุดเริ่มต้นของจักรวาลกับบาทหลวงชาวคริสต์ นำเสนอโดย อาศรมศรีจักรนารท http://www.astroneemo.net
Subtitle ภาษาไทยเพิ่งแปลเสร็จ มค 2555 นี้เอง เวลาเพียง 10 นาทีแต่การแปลทำได้ช้ามากเนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยจะดี
บทบรรยาเรื่องนี้ เป็นความต่อเนื่องมากจากเรื่อง"การทำแท้ง" ท่านอาจารย์ได้บรรยาเพิ่มเติมเกี่ยวกับจักรวาล และเรื่องวิบากกรรม

Fanpage2