1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***

P4

ตำราขึ้นบ้านใหม่

สิทธิการิยะ ถ้าแรกขึ้นบ้านใหม่ท่านให้ขึ้นในวันพุธ วันพฤหัส และวันศุกร์ ดีนักแล และให้เป็นไป หรือละเว้นตาม                                                                                                                        
ทิศดังนี้

ขึ้นทิศบูรพาทิศตะวันออกจะเป็นความกัน

ขึ้นทิศอาคเนย์ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะตายเร็ว

ขึ้นทิศทักษิณทิศใต้จะเสียของ

ขึ้นทิศหรดีทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะได้ลาภ

ขึ้นทิศปัจจิมทิศตะวันตกจะเจ็บไข้

ขึ้นทิศพายัพทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะสุขเหษมมีโชคดี

ขึ้นทิศอุดรทิศเหนือจะมีลูกมาก รักลูก

ขึ้นทิศอีสานทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมีข้าวของมากมาย

Fanpage2