1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***

Po

ต้นไม้ที่ห้ามปลูกบริเวณบ้าน

ต้นโพธฺ์ เพราะเป็นต้นไม้ประจำวัดวาอารามเท่านั้น

ต้นไทร เพราะเป็นต้นไม้ใหญ่เกินไป รากอาจเป็นอันตรายกับฐานบ้าน

ต้นตะเคียน เพราะเป็นต้นไม้ที่เชื่อว่าผีนางอายนางไม้สิงอยู่

ต้นดอกทอง เพราะเป็นลางร้าย ทำให้คนในบ้านผิดประเวณีกัน

ต้นยาง  เพราะเป็นต้นไม้ที่คนโบราณนำไปทำหีบศพ

ทั้งนี้ให้พิจารณาดูว่า ต้นไม้หรือกอไม้ใดมีชื่อเรียกไม่เป็นมงคล ก็ห้ามนำมาปลูก เช่น ต้นโศก ต้นระกำ 
ต้นหวาย  กอไผ่รวก ต้นจำปาจำปี เป็นต้น


ต้นไม้ที่ห้ามปลูกในบ้าน

สิทธิการิยะ อันต้นไม้ที่ห้ามปลูกในบริเวณบ้านนั้นคือ ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นตาล ต้นมะกอก ต้นสำโรง ต้นมะงั่ว ต้นระกำ ต้นหวาย และต้นสลัดได เมื่อจะปลูกเรือนท่านให้ถางทิ้งเสียให้หมด จึงจะดี แล

Fanpage2