1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***

Equator

 

วิศวเรขา หรือ Earth Equator

หรือในภาษาดาราศาสตร์ปัจจุบันเรียกว่าเส้นศูนย์สูตร ซึ่งเป็นเส้นสมมุติโอบรอบโลกอยู่กึ่งกลางระหว่างขั้วโลกเหนือ-ใต้ ซึ่งเส้นศูนย์สูตรนั้ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเรียกว่า ภาคซีกโลกเหนือและภาคซีกโลกใต้

Pixel

Fanpage2