1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***

Db8413328980eeee1936a8a789758afd

บทสวดมหากา


มะหาการุณิโก   นาโถ          หิตายะ   สัพพะปาณินัง

ปูเรตวา   ปาระมี   สัพพา                ปัตโต   สัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะ   สัจจะวัชเชนะ                   โหตุ   เต*  ชะยะมังคะลัง

ชะยันโต   โพธิยา   มูเล        สักยานัง   นันทิวัฑฒะโน

เอวัง   ตะวัง   วิชะโย   โหหิ             ชะยัสสุ   ชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปัลลังเก                      สีเส   ปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเก   สัพพะพุทธานัง             อัคคัปปัตโต   ปะโมทะติ

สุนักขัตตัง   สุมังคะลัง                   สุปะภาตัง   สุหุฏฐิตัง

สุขะโณ   สุมุหุตโต   จะ                   สุยิฏฐัง   พรัหมะ**  จาริสุ

ปะทักขิณัง   กายะกัมมัง                 วาจากัมมัง   ปะทักขิณัง

ปะทักขิณัง   มะโนกัมมัง                ปะณีธี   เต   ปะทักขิณา

ปะทักขิณานิ   กัตวานะ                   ละภันตัตเถ   ปะทักขิเณ ฯ

ภะวะตุ   สัพพะมังคะลัง     รักขันตุ   สัพพะเทวะตา

สัพพะพุทธานุภาเวนะ                     สะทา   โสตถี   ภะวันตุ   เต ฯ

ภะวะตุ   สัพพะมังคะลัง     รักขันตุ   สัพพะเทวะตา

สัพพะธัมมานุภาเวนะ                     สะทา   โสตถี   ภะวันตุ   เต ฯ

ภะวะตุ   สัพพะมังคะลัง     รักขันตุ   สัพพะเทวะตา

สัพพะสังฆานุภาเวนะ                     สะทา   โสตถี   ภะวันตุ   เต ฯ

* ถ้าสวดให้ตัวเอง  เปลี่ยน เต เป็น เม

** อ่านว่า พรัมมัง

****************

Fanpage2