1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***

************************

พินทุกัปหมายถึง
การทำพินทุจุดที่ผ้าด้วยรูปวงกลมเป็นต้นที­่มุมจีวรด้านใดด้านหนึ่งตามพระวินัย 3 จุด
วิธีทำจับชายผ้ามุมใดมุมหนึ่งขึ้นมา
ประนมมือขึ้นแล้วตั้งนะโมฯ 3 หน จับปากกาจรดลงไปที่ผ้า พร้อมกับกล่าวคำพินทุผ้า 3 ครั้ง
ครั้งดังต่อไปนี้
อิมัง พินทุกัปปัง กะโรมิ
จุดที่ 1
ทุติยัมปิ อิมัง พินทุกัปปัง กะโรมิ
จุดที่ 2
ติติยัมปิ อิมัง พินทุกัปปัง กะโรมิ
จุดที่ 3
คำกล่าวบริกรรมขณะใช้ปากกาหรือดินสอดำทำจุ­ดที่ผ้าไตรจีวร

Fanpage2