1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***


และมีการถวายใบตุลสี(ใบกระเพรา)แด่พระวิษณุเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  และก็มีการถวายนำมันเนยและนำมันงาเพื่อจุดตะเกียงบูชาพระวิษณุในโบสถ์ของพระวิษณุและพระกฤษณะในที่ต่างๆ นอกจากนี้ผู้ถือพรตยังต้องท่องบ่นสาธยายมนต์ในคัมภีร์ที่เล่าเรื่องราวของพระวิษณุตลอดทั้งวันเพื่อเป็นการบูชาและการแสดงความเคารพ การถือศีลอดในวันนี้เชื่อว่าจะได้รับการชำระปาปทั้งมวลแล้ว ยังเชื่อว่าจะได้พรจากพระยายมราช เทพเจ้าแห่งความตาย เพื่อการมีอายุยืนและปราศจากโรคภัย

 

77e2a22dad9b6dac4b09dd66ed1f9492
Fanpage2