1 Astroneemo Newslide

**ขณะนี้เว็บไซด์ของเราได้ติดตั้งระบบ https://SSL Certificate เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน ที่เข้ามาขอฤกษ์กับเราผ่านเว็บไซด์นี้***

พสุสงกรานต์ใต้

วันที่โลกโคจรออกมาไกลจากดวงอาทิตย์ที่สุด ตรงกับประมาณวันที่ 3 กรกฎาคมของทุกปี

ดู อะฟีเลียน


อะฟีเลียน - aphelion

จุดไกลสุดจากดวงอาทิตย์ในวงโคจรของดาวเคราะห์หรือวัตถุอื่นที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

 

[Aphelion and Perihelion]

Fanpage2