***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

"วิดีโอชุดนี้ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน"
ทริ ปการเดินทางสู่ริโวเช ธิเบต เมื่อปี 2546 ของอาจารย์ชาญชัย คูณทวีลาภและคณะ เพื่อเดินทางไปสืบสานต้นธรรมของบูรพาจารย์และอัญเชิญคัมภีร์โบราณจาก วัดริโวเช แคว้นคาม ธิเบตตะวันออก ซึ่งเป็นสถานที่ๆยังไม่เคยมีใครได้เข้าไปมาก่อน เพราะทางรัฐบาลจีนยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไป การเข้าไปในครั้งนี้นอกเหนือจากต้องทำวีซ่าแล้ว ยังต้องทำบัตรผ่านแดน และขออนุญาตจากทางรัฐบางจีนเป็นกรณีพิเศษ
ซึ่งการเดินทางโดยรถยนต์ผ่าน เส้นทางทุรกันดารอันยากลำบากและเสี่ยงต่ออันตราย ผ่านหุบเหว หิมะ หินถล่ม และความหนาวในขั้นเยือกแข็ง จากเมืองเฉิงตูถึงเมืองริโวเช ต้องใช้เวลาเดินทางถึง 6 วัน (ไป-กลับ 15 วัน)
รายละเอียดเกี่ยวกับวัดริโวเช่ ภาษาไทย http://www.mahayana.in.th