***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

ตำราขึ้นบ้านใหม่

สิทธิการิยะ ถ้าแรกขึ้นบ้านใหม่ท่านให้ขึ้นในวันพุธ วันพฤหัส และวันศุกร์ ดีนักแล และให้เป็นไป หรือละเว้นตาม                                                                                                                        
ทิศดังนี้

ขึ้นทิศบูรพาทิศตะวันออกจะเป็นความกัน

ขึ้นทิศอาคเนย์ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะตายเร็ว

ขึ้นทิศทักษิณทิศใต้จะเสียของ

ขึ้นทิศหรดีทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะได้ลาภ

ขึ้นทิศปัจจิมทิศตะวันตกจะเจ็บไข้

ขึ้นทิศพายัพทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะสุขเหษมมีโชคดี

ขึ้นทิศอุดรทิศเหนือจะมีลูกมาก รักลูก

ขึ้นทิศอีสานทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมีข้าวของมากมาย