***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

 

 

 

คาถาสวดบูชาดวงพิชัยสงคราม “พาหุงฯชัยมงคลคาถา” ฉบับพระมหาราชครูฯ

1.พาหุง  สะหัสสะมะภินิมมิตะ  สาวุธันตัง  ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะ  เสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท   ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม *  ชะยะมังคะลานิ

2.มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะ  สัพพะรัตติง  โฆรัมปะนาฬะวะกะ  มักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท   ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม *  ชะยะมังคะลานิ

3.นาฬาคิริง  คะชะวะรัง  อะติมัตตะภูตัง  ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ  สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท   ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม *  ชะยะมังคะลานิ

4.อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ  สุทารุณันตัง  ธาวันติโยชะนะปะถัง  คุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน   ชิตะวา  มุนินโท   ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม *  ชะยะมังคะลานิ

5.กัตวานะ  กัฏฐะมุทะรัง  อิวะ  คัพภินียา  จิญจายะ  ทุฏฐะวะจะนัง  ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ  โสมะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท   ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม *  ชะยะมังคะลานิ

6.สัจจัง  วิหายะ  มะติสัจจะกะวาทะเกตุง  วาทาภิโรปิตะมะนัง  อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต  ชิตะวา  มุนินโท   ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม *  ชะยะมังคะลานิ

7.นันโทปะนันทะภุชะคัง  วิพุธัง  มะหิทธิง  ปุตเตนะ  เถระภุชะเคนะ  ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา  ชิตะวา  มุนินโท   ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม *  ชะยะมังคะลานิ

8.ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ  สุทัฏฐะหัตถัง พรัมมัง  วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ  วิธินา  ชิตะวา  มุนินโท   ตันเตชะสา  ภะวะตุ  เม *  ชะยะมังคะลานิ

9.เอตาปิ  พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโย  วาจะโน  ทินะทิเน  สะระเต  มะตันที หิตะวานะเนกะวิวิธานิ  จุปัททะวานิ  โมกขัง  สุขัง  อะธิคะเมยยะ  นะโร  สะปัญโญ.

* ถ้าสวดให้คนอื่นให้เปลี่ยนจากคำว่า  เม   เป็น   เต

วิธีใช้ ตั้งนะโม ๓ จบ

หากจะเข้าเฝ้าเจ้านาย ให้ท่านมีความเมตตา ให้เขียนชื่อผู้ที่ตนจะเข้าพบนั้นด้วยแป้งในฝ่ามือ แล้วเจริญชัยมงคลคาถาทั้ง ๙ บท เมือจบแล้วให้สวดเฉพาะบทที่ ๔ (บท อะขิตตะชัค ๓ จบ)

ถ้าจะให้ศัตรูพ่ายแพ้

๑.ให้เขียนชื่อศัตรูใส่กระดาษแล้วนั่งทับขณะเจริญภาวนา แล้วนำกระดาษนั้นนำไปทิ้งน้ำหรือเผาไฟ

๒.ให้เขียนชื่อศัตรูพันไส้เทียน ก่อนจะนำไปฟั้น แล้วนำเทียนมาจุดขณะเจริญภาวนา

วิธีการบูชาและสวดคาถาฉบับพระมหาราชครูฯ

วิธีบูชาถวายพรพระ คือสวดบทพาหุงฯ ไปถึงบททุคคาฯ แล้วว่าเอตานิ ฯลฯ อีกบทหนึ่ง เมื่อสวดจบแล้วมีความประสงค์สิ่งใดก็ดี พึงตั้งจิตอฐิษฐานเอาตามความประสงค์ของตน ด้วยอำนาจการเจริญพุทธมนต์นี้ก็จะสมความประสงค์ได้ หากได้กระทำการบูชาทุกวันมิได้ขาดแล้ว ท่านว่าเป็นบุญลาภอันประเสริฐยิ่ง ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

พระคาถาที่จะสวดบูชาให้บูชาเป็นบางอย่าง คือแยกเอาไว้ดังนี้

๑.บทสวดพรชัยพาหุง ศัตรูหมู่ร้ายจะยำเกรงพ่ายแพ้แก่อำนาจตน ครั้งภายหลังศัตรูจะกลับจิตเข้ามาเป็นมิตรและจะนำลาภสักการะมาสู่ตัวเราเสมอๆด้วยอำนาจการเจริญบทพรชัยพาหุงฯ

๒.สวดบทมาราติเร ฯลฯ เป้นการป้องกันภูติผีปิศาจแลภูติพรายอันเป็นอันตรายร้ายแรง จะทำอันตรายแก่เรามิด้เลย จะพ่ายแพ้ยำเกรงไปเอง และจะกลับมาคุ้มครองรักษาเราด้วยอำนาจเจริญพุทธพรชัยบท มาราติเร ฯลฯ

๓.สวดบา นาราคิริง ฯลฯ เมื่อจะเผชิญกับศัตรูผู้เข้ามาทำร้าย ศัตรูก็จะพ่ายแพ้ยำเกรงอำนาจแห่งเรา กลับมีจิตเคารพรักเราเป้นอันดี ทั้งที่จะมีลาภผลเนืองนองมาเสมอๆ ด้วยอำนาจเจริญพุทะพรชัยบท นาราคิริง ฯลฯ

๔.สวดบท อุกขิตตะขัด ฯลฯ ถ้าจะไปต่างถิ่นใดใดก้ดี ให้หมั่นเจริญบทนี้เสมอๆ แม้บุคคลก็ดี ปีศาจก็ดีที่มีอยู่ ณ ที่นั้น จะมีเมตตาแก่เรา จะช่วยป้องกันรักษาเรา ให้ได้รับความสุขความเจริญ ทั้งลาภก็เจริญ ด้วยอำนาจเจริญบทอุกขิตตะขัด ฯ

๕.สวดบท กัตตวานะ ฯลฯ ถ้ารู้ว่าผู้ใดตั้งตนเป็นศัตรูแก่เราก็ดี เมื่อขณะกำลังสวดมนต์บทนี้อยู่ ให้รำลึกถึงศัตรูผู้นั้น ศัตรูผู้นั้นก้จะมีจิตละอายแก่เรา ไม่สามารถทำร้ายแก่เราและจะกลับมาเป็นมิตรแก่เราอีกด้วย ด้วยอำนาจการเจริญบท กัตตวาฯ

๖.สวดบท สัจจังวิหายะ ฯลฯ แม้จะกล่าวถ้อยคำใดใดก้ดี คนทั้งหลายจะมีความเลื่อมใสเชื่อถือในคำพูดเรา แล้วเกิดมีเมตตาแก่เราด้วย ลาภผลก็เจริญตาม ด้วยพระพุทธมนต์บทนี้ ฯ

๗.สวดบท นันโท ฯลฯ จะบำบัดเสียซึ่งเหล่าอสรพิษทั้งหลายที่มีพิษร้ายแรงต่างๆ มีงู ตะเข็บ ตะขาบ เป็นต้น จะไม่มาทำร้ายแก่เราเลย ฯ

................................................................................................