***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

 

ยันต์คาถาคุณพระพุทธเจ้า56

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ.

๑. อิ. อิฏโฐ สัพพัญญุตัญญานัง อิจฉันโต อาสะวักขะยังอิฏฐัง ธัมมัง อะนุปปัตโต อิทธิมันตัง นะมามิหัง ,๒. ติ. ติณโณ โย วัฏฏะทุกขัมหา ติณณัง โลกานะมุตตะโมติสโส ภูมี อะติกกันโต ติณณะโอฆัง นะมามิหัง ,๓. ปิ. ปิโย เทวะมะนุสสานัง ปิโยพรหมานะมุตตะโมปิโย นาคะสุปัณณานัง ปิณินทริยัง นะมามิหัง ,๔. โส. โสกา วิรัตตะจิตโต โย โสภะนาโม สะเทวะเกโสกัปปัตเต ปะโมเทนโต โสภะวัณณัง นะมามิหัง ,๕. ภะ. ภะชิตา เยนะ สัทธัมมา ภัคคะปาเปนะ ตาทินาภะยะสัตเต ปะหาเสนโต ภะยะสันตัง นะมามิหัง ,๖. คะ. คะมิโต เยนะ สัทธัมโม คะมาปิโต สะเทวะกังคัจฉะมาโน สิวัง รัมมัง คะตะธัมมัง นะมามิหัง ,๗. วา. วานา นิกขะมิ โย ตัณหา วาจัง ภาสะติ อุตตะมังวานะ นิพพาปะ นัตถายะ วายะมันตัง นะมามิหัง

๘. อะ. อะนัสสา สะกะสัตตานัง อัสสาสัง เทติ โย ชิโนอะนันตะคุณะสัมปันโน อันตะคามิง นะมามิหัง ,๙. ระ. ระโต นิพพานะสัมปัตเต ระโต โย สัตตะโมจะเนรัมมาเปตีธะ สัตเต โย ระณะจัตตัง นะมามิหัง ,๑๐. หัง. หัญญะติ ปาปะเก ธัมเม หังสาเปติ ปะรัง ชะนังหังสะมานัง มะหาวีรัง หันตะปาปัง นะมามิหัง ,๑๑. สัม. สังขะตาสังขะเต ธัมเม สัมมา เทเสสิ ปาณินังสังสารัง สังวิฆาเฏติ สัมพุทธันตัง นะมามิหัง ,๑๒. มา. มาตาวะ ปาลิโต สัตเต มานะถัทเธ ปะมัททิโตมานิโต เทวะสังเฆหิ มานะฆาฏัง นะมามิหัง ,๑๓. สัม. สัญจะยัง ปาระมี สัมมา สัญจิตะวา สุขะมัตตะโนสังขารานัง ขะยัง ทิสวา สันตะคามิง นะมามิหัง ,๑๔. พุท. พุชฌิตวา จะตุสัจจานิ พุชฌาเปติ มะหาชะนังพุชฌาเปนตัง สิวัง มัคคัง พุทธะเสฏฐัง นะมามิหัง ,๑๕. โธ. โธติ ราเค จะ โทเส จะ โธติ โมเห จะ ปาณินังโธตะเกลสัง มะหาปุญญัง โธตาสะวัง นะมามิหัง ,๑๖. วิช. วิเวเจติ อะสัทธัมมา วิจิตะวา ธัมมะเทสะนังวิเวเก ฐิตะจิตโต โย วิทิตันตัง นะมามิหัง ,๑๗. ชา. ชาติธัมโม ชะราธัมโม ชาติอันโต ปะกาสิโตชาติเสฏเฐนะ พุทเธนะ ชาติมุตตัง นะมามิหัง ,๑๘. จะ. จะเยติ ปุญญะสัมภาเร จะเยติ สุขะสัมปะทังจะชันตัง ปาปะกัมมานิ จะชาเปนตัง นะมามิหัง ,๑๙. ระ. ระมิตัง เยนะ นิพพานัง รักขิตา โลกะสัมปะทาระชะโทสาทิเกลเสหิ ระหิตันตัง นะมามิหัง

๒๐. ณะ. นะมิโตเยวะ พรหเมหิ นะระเทเวหิ สัพพะทานะทันโต สีหะนาทัง โย นะทันตัง ตัง นะมามิหัง ,๒๑. สัม. สังขาเร ติวิเธ โลเก สัญชานาติ อะนิจจะโตสัมมา นิพพานะสัมปัตติ สัมปันโน ตัง นะมามิหัง ,๒๒.ปัน. ปะกะโต โพธิสัมภาเร ปะสัฏโฐ โย สะเทวะเกปัญญายะ อะสะโม โหติ ปะสันนัง ตัง นะมามิหัง ,๒๓. โน. โน เทติ นิระยัง คันตุง โน จะ ปาปัง อะการะยิโน สะโม อัตถิ ปัญญายะ โนนะธัมมัง นะมามิหัง ,๒๔. สุ. สุนทะโร วะระรูเปนะ สุสะโร ธัมมะภาสะเนสุทุททะสัง ทิสาเปติ สุคะตันตัง นะมามิหัง ,๒๕. คะ. คัจฉันโต โลกิยา ธัมมา คัจฉันโต อะมะตัง ปะทังคะโต โส สัตตะโมเจตุง คะตัญญาณัง นะมามิหัง ,๒๖. โต. โตเสนโต วะระธัมเมนะ โตสัฏฐาเน สิเว วะเรโตสัง อะกาสิ ชันตูนัง โตละจิตตัง นะมามิหัง ,๒๗. โล. โลเภ ชะหะติ สัมพุทโธ โลกะเสฏโฐ คุณากะโรโลเภ สัตเต ชะหาเปติ โลภะสันตัง นะมามิหัง ,๒๘. กะ. กันโต โย สัพพะสัตตานัง กัตวา ทุกขักขะยัง ชิโนกะเถนโต มะธุรัง ธัมมัง กะถาสัณหัง นะมามิหัง ,๒๙. วิ. วินะยัง โย ปะกาเสติ วิทธังเสตวา ตะโย ภะเววิเสสัญญาณะสัมปันโน วิปปะสันนัง นะมามิหัง ,๓๐. ทู. ทูเส สัตเต ปะหาเสนโต ทูรัฏฐาเน ปะกาสะติทูรัง นิพพานะมาคัมมะ ทูสะหันตัง นะมามิหัง

 

๓๑. อะ. อันตัง ชาติชะราทีนัง อะกาสิ ทิปะทุตตะโมอะเนกุสสาหะจิตเตนะ อัสสาเสนตัง นะมามิหัง ,๓๒. นุต. นุเทติ ราคะจิตตานิ นุทาเปติ ปะรัง ชะนังนุนะ อัตถัง มะนุสสานัง นุสาสันตัง นะมามิหัง ,๓๓. ตะ. ตะโนติ กุสะลัง กัมมัง ตะโนติ ธัมมะเทสะนังตัณหายะ วิจะรันตานัง ตัณหาฆาฏัง นะมามิหัง ,๓๔. โร. โรเสนโต เนวะ โกเปติ โรเสเหวะ นะ กุชฌะติโรคานัง ราคะอาทีนัง โรคะหันตัง นะมามิหัง ,๓๕. ปุ. ปุณันตัง อัตตะโน ปาปัง ปุเรนตัง ทะสะปาระมีปุญญะวันตัสสะ ราชัสสะ ปุตตะภูตัง นะมามิหัง ,๓๖. ริ. ริปุราคาทิภูตัง วะ ริทธิยา ปะฏิหัญญะติริตตัง กัมมัง นะ กาเรตา ริยะวังสัง นะมามิหัง ,๓๗. สะ. สัมปันโน วะระสีเลนะ สะมาธิปะวะโร ชิโนสะยัมภูญาณะสัมปันโน สัณหะวาจัง นะมามิหัง

๓๘. ทัม. ทันโต โย สะกะจิตตานิ ทะมิตะวา สะเทวะกังทะทันโต อะมะตัง เขมัง ทันตินทริยัง นะมามิหัง ,๓๙. มะ. มะหุสสาเหนะ สัมพุทโธ มะหันตัง ญาณะมาคะมิมะหิตัง นะระเทเวหิ มะโนสุทธัง นะมามิหัง ,๔๐. สา. สารัง เทตีธะ สัตตานัง สาเรติ อะมะตัง ปะทังสาระถี วิยะ สาเรติ สาระธัมมัง นะมามิหัง ,๔๑. ระ. รัมมะตาริยะสัทธัมเม รัมมาเปติ สะสาวะกังรัมเม ฐาเน วะสาเปนตัง ระณะหันตัง นะมามิหัง ,๔๒. ถิ. ถิโต โย วะระนิพพาเน ถิเร ฐาเน สะสาวะโกถิรัง ฐานัง ปะกาเสติ ถิตัง ธัมเม นะมามิหัง

๔๓. สัต. สัทธัมมัง เทสะยิตวานะ สันตะนิพพานะปาปะกังสะสาวะกัง สะมาหิตัง สันตะจิตตัง นะมามิหัง ,๔๔. ถา. ถานัง นิพพานะสังขาตัง ถาเมนาธิคะโต มุนิถาเน สัคคะสิเว สัตเต ถาเปนตัง ตัง นะมามิหัง ,๔๕. เท. เทนโต โย สัคคะนิพพานัง เทวะมะนุสสะปาณินังเทนตัง ธัมมะวะรัง ทานัง เทวะเสฏฐัง นะมามิหัง,๔๖. วะ. วันตะราคัง วันตะโทสัง วันตะโมหัง อะนาสะวังวันทิตัง เทวะพรหเมหิ มะหิตันตัง นะมามิหัง ,๔๗. มะ. มะหะตา วิริเยนาปิ มะหันตัง ปาระมิง อะกามะนุสสะเทวะพรหเมหิ มะหิตันตัง นะมามิหัง

๔๘. นุส. นุนะธัมมัง ปะกาเสนโต นุทะนัตถายะ ปาปะกังนุนะ ทุกขาธิปันนานัง นุทาปิตัง นะมามิหัง ,๔๙. สา. สาวะกานังนุสาเสติ สาระธัมเม จะ ปาณินังสาระธัมมัง มะนุสสานัง สาสิตันตัง นะมามิหัง ,๕๐. นัง. นันทันโต วะระสัทธัมเม นันทาเปติ มะหามุนินันทะภูเตหิ เทเวหิ นันทะนียัง นะมามิหัง ,๕๑. พุท. พุชฌิตาริยะสัจจานิ พุชฌาเปติ สะเทวะกังพุทธะญาเณหิ สัมปันนัง พุทธัง สัมมา นะมามิหัง ,๕๒. โธ. โธวิตัพพัง มะหาวีโร โธวันโต มะละมัตตะโนโธวิโต ปาณินัง ปาปัง โธตะเกลสัง นะมามิหัง

๕๓. ภะ. ภะยะมาปันนะสัตตานัง ภะยัง หาเปติ นายะโกภะเว สัพเพ อะติกกันโต ภะคะวันตัง นะมามิหัง,๕๔. คะ. คะหิโต เยนะ สัทธัมโม คะตัญญาเณนะ ปาณินังคะหะณิยัง วะรัง ธัมมัง คัณหาเปนตัง นะมามิหัง ,๕๕. วา. วาปิตัง ปะวะรัง ธัมมัง วานะโมกขายะ ภิกขุนังวาสิตัง ปะวะเร ธัมเม วานะหันตัง นะมามิหัง ,๕๖. ติ. ติณโณ โย สัพพะปาเปหิ ติณโณ สัคคา ปะติฏฐิโตติเร นิพพานะสังขาเต ติกขะญาณัง นะมามิหัง ,ฉัปปัญญาสะ พุทธะคาถา พุทธะคุณา สุคัมภิราเอเตสะมานุภาเวนะ โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา.

 

 

คุณพระพุทธเจ้า 56 พระคาถานี้ เป็นอักขระ 1792 คุณพระเจ้า 38 พระธรรมคาถานี้ เป็นอักขระ 1216 คุณพระสังฆเจ้า 14 พระคาถานี้ เป็นอักขระ 448 ประสมกันเข้าเป็นอักขระ 3456 พระรัตนมาลานี้ ถ้าผู้ใดพบ ให้หาอุปเทศ(คำสั่งสอน-ชี้แจง-แนะนำ)เอาเถิด ถ้าจะนิราศเหาะเหินเดินอากาศ และชำแรกแทรกภูเขาไปประการใด จะสำเร็จความปรารถนาชั่วนี้ชั่วหน้า กันภัยอันตรายทั้งปวง บุคคลผู้ใดพบพระคาถานี้ เหมือนได้พบพระเจ้าจริงแท้อย่าสนเท่ห์  ถ้าผู้ใดมิได้พบว่าเหยียบดินผิดเลย ฯ

อิ-กันหอก ดาบ แหลน หลาว ,ติ-กันผี ปีศาจทั้งปวง ,ปิ-เสกกะแจะน้ำมันหอม หมากพลูสารพัด กินเป็นเสน่ห์แก่เทวดาทั้งปวง ,โส-ให้บรรเทาทุกข์โศกทั้งปวงแล ,ภะ-กันศัตรูทำร้ายมิได้เลย ,คะ-ให้บรรเทาโรคาพยาธิทั้งปวงแล ,วา-กันโจรแลผู้ร้าย ทำร้ายมิได้เลย ,อะ-กันเสือแลจรเข้,ระ-กันกระทำคุณผี แลคุณคน แลสารพัดทั้งปวง,หัง-เข้าสู่ณรงค์สงครามแล ,สัม-ถ้าจะเข้าสู่ณรงค์สงคราม หาผู้ทำร้ายมิได้แล ,มา-ถ้าคนแข็งกระทำให้อ่อน ,สัม-เสกสมั่งกินมีปัญญา ,พุท-ถ้าเสนียดจัญไร อุปัทวภัยทั้งปวงโธ-กันช้างกับสัตว์ร้ายทั้งปวงที่มาประจญ ,วิช-กันศัตรูพ่ายแพ้ ทำให้เขามีเมตตาจิต ,ชา-กันกระทำ จะไปทิศานุทิศใดๆคนไม่ทำร้าย ,จะ-สระหัวหายถ้อยความ ไม่เป็นเหตุให้วิวาทใครๆ ลระ-กันเสนียดจัญไรทั้งปวง

ณะ-กันห่าลงแล ,สัม-เป็นเสน่ห์ ,ปัน-กันภูตแลผี ,โน-กันช้าง ,สุ-กันกระทำแล และอาคมทั้งปวง ,คะ-ค้าขายกินทั้งปวง ,โต-เข้าสู่ขุนนาง ท้าวพระยาทั้งปวง มีความสวัสดีโล-ให้ศัตรูเป็นมิตร ,กะ-เสกข้าวสารซัดผีเข้า,วิ-แข่งพนันสารพัด ,ทู-จะไปก็ดี จะอยู่ก็ดี ,อะ-ให้ศัตรูมันยินดี ,นุต-กันหลับแล ,ตะ-เสกปลูกสารพัดทั้งปวง ,โร-กันภัยเมื่อจะมีที่ไปแล ,ปุ-กันจรเข้ และแมลงป่องแล ,ริส-เข้าไปกระทำองอาจ ในท่ามกลางคนทั้งปวง ,สะ-สวดทุกวัน เทวดามาฟังแสนหนึ่ง ,ทัม-เสกผ้าโพกหัว นุ่งห่ม 1 ที ,สะ-กันอาถรรพ์ และกระทำอาเพทและ อาคม ,ระ-กันเสือและควาย ช้าง ,ถิ-เสกข้าวกินคง(กระพัน)

สัต-กันโจรผู้ร้าย จะกระทำมิได้เลย ,ถา-ภาวนาเข้าไปในสงคราม ,เท-เสกเทียนเป็นสวัสดี 19 คาบ ,วะ-เสกดอกไม้ทัดเป็นเสน่ห์ ,มะ-ขึ้นช้างลงม้า ขึ้นเรือนลงเรือน 12 คาบนุส-ขึ้นช้างลงม้า มีตะบะเดชะ ,สา-เสกเมื่อกินเส้น 11 ที ,นัง-เสกประคำสังวาลย์ ,พุท-ให้ว่าเมื่อเข้าบ้านเข้าเมือง กันภัยทั้งปวง ,โธ-เสกทั้งปวง ,ภะ-เสกอาวุธทั้งปวง ,คะ-ไปสู่พระยา สมณะ พราหมณาจารย์แล ,วา-เข้าสู่คนแข็งก็อ่อน ,56 พระคาถานี้พระรัตนมาลา.......

อักขระ และพระคาถานี้ ชื่อ อันตะ คุณัง เป็นที่ประเสริฐยิ่งในไตรภพทั้ง 3 หาที่สุดมิได้ ถ้าบุคคลผู้ใดพบพระคาถานี้แล้ว ได้เล่าได้เรียน เป็นคุณอันประเสริฐ ให้รำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า เมื่อเช้าให้ว่า 108 จบ เมื่อค่ำ 108 จบ เป็นนิตย์ทุกวัน เทวดารักษา หาเป็นอันตรายไม่เลย และราชภัย แลอัคคีภัย แลโจรภัย จะเป็นราชเสน่ห์แก่มนุษย์ และศัตรู จะกระทำมิได้ เดชคุณพระพุทธเจ้า จบเท่านี้แล อุปเทสปริปุณณา.......

 

อิ . ถา . สะ . โร . ปิ . สุ . โธ
มา . ตะ . ติ . โน . พุท . ปุ . โส
สะ . ปัน . เท . โธ . มะ . วิ . คะ
นุ . สะ . นุ . วา . นัง . ภะ . ริ
สะ . ถิ . พุท . วะ . ภะ . โต . ชา
หัง . อะ . คะ . สา . ติ . สะ . คะ
ระ . ณะ . วิ . อะ . มะ . จะ . โล
ทู . สา . ระ . ระ . กะ . วา .ทะ (ลงแบบตาหมากรุกม้า)