***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

 

“มาฆะ ปูรณิมา” บางทีก็เรียกว่า “มาฆี ปูรณิมา” ซึ่งเป็นวันสุดท้ายและวันที่สำคัญที่สุดของเดือนมาฆะ  วันนี้ผู้คนจะพากันประกอบพิธีกรรมที่สำคัญๆ เช่น การอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ การทำบุญ บริจาคทาน อาหาร เสื้อผ้าแก่ผู้ยากไร้  ให้อาหารแก่วัวและ ร่วมกันทำพิธีโฮมาที่  “ปรายัค” ซึ่งเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำคงคา ยมุนา และสรัสวดี

ในระหว่างเดือนมาฆะ ผู้คนจะอาบน้ำในตอนเช้าที่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ เช่น คงคา หรือในแม่น้ำยมุนา ตลอดทั้งเดือน โดยการอาบน้ำทุกวันซึ่งเริ่มต้นจาก”วัน เปาษะ ปูรณิมา” และสิ้นสุดในวันมาฆะ ปูรณิมาคือวันนี้


ชาวฮินดูเชื่อว่าการทำพิธีกรรมใดใดก็ตามและการทำบุญกุศลทั้งหลาย หากได้ทำในช่วงวันดังกล่าวนี้จะสัมฤทธิผลได้เร็ว  ดังนั้นในช่วงวันนี้ผู้คนทั้งหลายจึงพากันทำบุญทำทาน ให้ทานแก่คนยากจนตามกำลังความสามารถ เพื่อที่จะได้ผลแห่งบุญกุศลที่ตนทำเอาไว้

“มาฆะ ปูรณิมา” สำหรับคติทางพุทธศาสนาวันนี้เรียกว่า”วันมาฆะ บูชา”  ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง, พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรง อภิญญา 6, และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4