***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

ศรียุธิษฐิระ มหาราช ตรัสถามพระกฤษณะว่า” โอ้ ท่านวสุเทพ ได้โปรดอธิบายความสำคัญของวัน กฤษณเอกาทศี แห่งวิสาขะมาส แก่หม่อมฉันเถิด พระเจ้าข้า”

ศรีกฤษณะได้ตรัสตอบว่า “ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและความเป็นศิริมงคลสูงสุด บุญกุศลสูงสุดนั้นก็คือ วันพรุถินีเอกาทศี และผู้ใดได้ถือพรตปฏิบัติในวันนี้จะชำระล้างบาปทั้งมวล และเสวยชีวิตอันเป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า อีกทั้งผู้ใดได้สละทรัพย์อันเป็นวัตถุ และความสุขในทางโลกทิ้งเสีย ผู้นั้นก็จะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นทุกข์ยิ่ง”

และเชื่อกันว่าการถือพรตอดอาหารในวันนี้จะทำให้สตรีที่มีโชคร้าย กลับกลายเป็นคนมีโชคดี (เรื่องคู่) นอกจากนี้ความสำคัญของวันนี้ยังสูงส่งกว่าการทำการบริจาคทองคำในวันที่เกิดสุริยคราส ณ ทุ่งกุรุเกษตร ซึ่งการถือพรตในในวันนี้กุศลย่อมเหนือกว่า และบุญกุศลนี้ย่อมส่งผลดีไปยังภพหน้า