***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***


และมีการถวายใบตุลสี(ใบกระเพรา)แด่พระวิษณุเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  และก็มีการถวายนำมันเนยและนำมันงาเพื่อจุดตะเกียงบูชาพระวิษณุในโบสถ์ของพระวิษณุและพระกฤษณะในที่ต่างๆ นอกจากนี้ผู้ถือพรตยังต้องท่องบ่นสาธยายมนต์ในคัมภีร์ที่เล่าเรื่องราวของพระวิษณุตลอดทั้งวันเพื่อเป็นการบูชาและการแสดงความเคารพ การถือศีลอดในวันนี้เชื่อว่าจะได้รับการชำระปาปทั้งมวลแล้ว ยังเชื่อว่าจะได้พรจากพระยายมราช เทพเจ้าแห่งความตาย เพื่อการมีอายุยืนและปราศจากโรคภัย