***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

ระบบพิกัดศูนย์สูตร - equatorial coordinate system

ระบบพิกัดที่ใช้ในการบอกตำแหน่งบน ทรงกลมท้องฟ้าชนิดหนึ่ง ใช้ เส้นศูนย์สูตรฟ้าเป็นเส้นอ้างอิงหลัก คู่ลำดับที่ใช้คือ ไรต์แอสเซนชัน (R.A.) และ เดคลิเนชัน (Dec) ในลักษณะเดียวกันกับ ลองจิจูด และ ละติจูดที่ใช้บนโลก
เดคลิเนชันบอกตำแหน่งตามแนวขนานกับเส้นศูนย์สูตรฟ้าคล้ายกับละติจูด แนวเส้นศูนย์สูตรฟ้ามีเดคลิเนชันเป็น 0 มุมที่วัดไปทางซีกฟ้าเหนือจะมีค่าเป็นบวก ที่ขั้วฟ้าเหนืออยู่ที่ตำแหน่งเดคลิเนชัน +90o มุมที่วัดไปทางทางซีกฟ้าใต้มีค่าเดคลิเนชันเป็นลบ ที่ขั้วฟ้าใต้อยู่ที่ตำแหน่งเดคลิเนชัน -90o
ไรต์แอสเซนชันบอกตำแหน่งตามแนวที่ตั้งฉากกับเดคลิเนชัน มีหน่วยวัดเป็น ชั่วโมง นาที วินาที เหมือนกับหน่วยของเวลา ค่าไรต์แอสเซนชันมีค่าเป็น 0 ชั่วโมงที่จุด ศารทวิษุวัต และไล่ไปทางทิศตะวันออกจนครบรอบที่จุดเดิมหรือ 24 ชั่วโมง ช่วงมุม 1 ชั่วโมงของไรต์แอสเซนชันเท่ากับ 15 องศา

 ปทานุกรมดาราศาสตร์ เรียบเรียงโดยผู้ดูแลเว็บสมาคมดาราศาสตร์ไทย http://thaiastro.nectec.or.th/ency/