Black Ribbon

***ที่นี่เป็น WebSite แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้บริการฤกษ์ยามชั้นสูงด้วยโหราศาสตร์พระเวท(ภารตะ) จากคัมภีร์พระเวทอันศักดิ์สิทธิ์ ของพราหมณ์-ฮินดู (Vedic Astrology) ที่สืบทอดมากว่า 5,000 ปี ซึ่งทั่วโลกยอมรับว่าเป็นวิชาโหราศาสตร์ชั้นสูงที่ละเอียด แม่นยำ มีทฤษฎีที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้มากที่สุด สอบถาม โทร. 085-832-8228***

1904.1964.2024年甲辰太歲李誠大將軍

(๔๑)ขุนพลหลีเซ้งไต่เจียงกุง(หลี่เฉิงต้าเจียงจวิน) เทพคุ้มครองดวงชาตาประจำปีกะซิ้ง หรือปี พ.ศ.  2447, 2507, 2567

ขุนพลหลี่เฉิงมีนามรองว่าเค่อเฉิง เป็นชาวเมืองเว่ยหนัน ในสมัยราชวงศ์หยวน(คศ.1279-1368) (ปัจจุบันคือทางวันออกเมืองยิงหยวน เม่น้ำเว่ยเหอ มณฑลซ่านซี) ขุนพลหลี่เฉิงเป็นผู้ที่มีความกตัญญูต่อบิดามราดาเป็นอย่างยิ่ง ในชีวิตการทำงานท่านก็รับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตน ฉลาดหลักแหลม รู้จักให้อภัยด้วยใจโอบอ้อมอารี เข้มงวดในระเบียบวินัย และเป็นนักปกครองที่เน้นเมตตาธรรม กระตุ้นเตือนชาวบ้านให้ขยันหมั่นเพียรทำไร่ไถนา สนับสนุนจัดการด้านการศึกษา และขจัดโจรภัย กระทั่งได้รับการสรรเสริญจากราษฎรอย่างท่วมท้น

ปีที่นับเป็นปีกะซิ้ง หรือปี พ.ศ.  2447, 2507, 2567

คนเกิดปีมะโรงจะตกเกณฑ์ คัก剋

คนที่เกิดปีมะโรงจะตกเกณฑ์              เฮ้ง 刑

คนเกิดปีจอจะตกเกณฑ์                         ชง  沖

คนที่เกิดปีฉลูจะตกเกณฑ์                      ผั่ว  破

คนเกิดปีเถาะจะตกเกณฑ์                      ไห่  害